วิสัยทัศน์

การเรียนการสอนเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย การศึกษาก้าวไกลสู่สากล ชุมชนร่วมใจ บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง