พันธกิจ

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2.พัฒนาคุณภาพครูให้มีศักยภาพให้มีความรู้ ความชำนาญ มีความรับผิดชอบในงานตามบทบาท หน้าที่และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และรักษ์ในความเป็นไทย และมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.พัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 5.ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา