ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ตั้งอยู่เลขที่ 17/21 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลโสนลอยอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110 โทรศัพท์ 0–2920-3505 โทรสาร 0–2571-7084 Website : www.watlahan.ac.th สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2470 มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 3 งาน ซึ่งเป็นที่ของวัดละหารและเจ้าคณะอำเภอบางบัวทองเป็นผู้อุปการะ โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดละหาร เป็นอาคารเรียน โดยมี นายกิม รัตนอุบล เป็นครูใหญ่คนแรก พ.ศ. 2475 เป็นโรงเรียนประชาบาล มีนายอำพัน พงษ์สุวรรณ เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2485 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดสร้างอาคารเรียนขนาด 9 x 18 เมตร จำนวน 1 หลัง และทาง วัดละหาร โดยท่านอธิการต่วน เจ้าอาวาสวัดละหารได้จัดหาทุนสมทบต่อเติมอาคารยาว เป็น 36 เมตร ซึ่งเป็นอาคารหลังแรก อาคารหลังนี้ได้ทำการรื้อถอนเมื่อ พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2497 ทางอำเภอบางบัวทอง ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดเรียนในระดับมัธยม (ม.1-ม.3) โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดละหารเป็นที่เรียน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนมัธยมสามัญ (วัดละหาร)” ปัจจุบัน คือ โรงเรียนบางบัวทอง ซึ่งได้แยกไปปลูกอาคารถาวรใหม่ติดกับด้านทิศใต้ของวัดละหาร โรงเรียนวัดละหาร ได้รับงบประมาณจากจังหวัดนนทบุรี เทศบาลเมืองบางบัวทอง และวัดละหาร โดยพระครู นนทปรีชา (หลวงพ่อเปลี่ยน) เจ้าอาวาสวัดละหาร ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอบางบัวทองในขณะนั้น ได้จัดสร้างอาคารเพิ่มเติมปรับปรุงสถานที่อีกหลายครั้ง จนเจริญก้าวหน้า มีอาคารไม้ 2 ชั้น รวม 3 อาคาร พ.ศ. 2506 ได้โอนโรงเรียนวัดละหารเข้าสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ชื่อ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ขณะนั้นเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 7 และลดเหลือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 พ.ศ. 2528 ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น เป็นหลังแรกต่อมาได้รื้อถอนอาคารไม้ทั้งหมด และทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีต 4 ชั้นอีก 2 หลัง พ.ศ. 2539 เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและจบการศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2540 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์อีก 1 หลัง และในปี 2556 ได้งดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปี 2558 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาได้จบการศึกษาเป็นรุ่นสุดท้ายของโรงเรียน พ.ศ. 2559 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2560 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2561 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6